Vdovský a vdovecký důchod


Vdovský resp. vdovecký důchod je upraven v částí čtvrté, hlavě čtvrté zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, konrétně se jedná o § 49 až § 51.

Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi (a stejně tak i vdovec po manželce - totéž dále), který:
a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Podpůrčí doba (doba, po kterou se vdovský / vdovecký důchod vyplácí) činí 1 rok od smrti manžela.
Pop uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, stupni III nebo stupni IV,
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II, stupni III nebo stupni IV,
d) je invalidní ve třetím stupni,
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský důchod však zaniká uzavřením nového manželství, vdově potom náleží částka ve výši dvanácti měsíčních splátek vdovského důchodu, na který měla nárok ke dni zániku nároku na vdovský důchod.
Nárok rovněž zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu.

Výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 680 Kč měsíčně.
Výše procentní výměry činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti.

Externí odkazy:
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - §§ 49 - 51
mpsv.cz - Důchodové pojištění

Navštivte také:
Diskuze o sociálních dávkách
Starobní důchod
Invalidní důchod (od 1.1.2010)
Sirotčí důchod