Ošetřovné


Ošetřovné je upraveno v části třetí, hlavě páté (paragrafy 39 až 41) zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec (výhradně zaměstnanec, nikoliv např. OSVČ), který nemůže vykonávat práci (v zaměstnání) z důvodu:
a) ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo ošetřování jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou,
b) péče o dítě mladší 10 let, pokud školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiná obdobná zařízení jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události, nebo pokud dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, nebo docházet do školy, nebo pokud fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Podpůrčí doba (doba, po kterou se ošetřovné vyplácí) činí nejdéle devět kalendářních dnů, nebo šestnáct kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

Výše ošetřovného je 60 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Externí odkazy:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - §§ 39 - 41
mpsv.cz - Nemocenské pojištění

Navštivte také:
Diskuze o sociálních dávkách
Nemocenské
Peněžitá pomoc v mateřství
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství