Nemocenské


Nemocenské, které patří mezi jedny z nejdůležitějších dávek nemocenského pojištění, je v upraveno v hlavě třetí, části třetí, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
Účelem menocenského je částečným nahrazením příjmu pomoci pojištěnci překonat nepříznivou ekonomickou situaci způsobenou dočasnou pracovní neschopností nebo karanténou.
Nemocenské je vypláceno okresní správou sociálního zabezpečení (dále také OSSZ) a je hrazeno ze státního rozpočtu.

Nárok na nemocenské má ten účastník nemocenského pojištění, který byl uznán dočasně práce neschopným (dále také DPN) nebo jemuž byla nařízena karanténa (dále také K), trvá-li tato DPN nebo K déle než 14 kalendářních dní.

Nárok na nemocenské ovšem nemá ten pojištěnec, který si dočasnou pracovní neschopnost přivodil úmyslně, nebo kterému v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, nebo u něhož vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa v době útěku z místa vazby nebo v době útěku odsouzeného z místa výkonu trestu odnětí svobody.

Podpůrčí doba (doba, po kterou je nemocenské vypláceno) začíná 15. kalendářním dnem trvání DPN nebo K a končí dnem, jímž končí DPN nebo K (pokud nárok trvá až do tohoto dne), příčemž podpůrčí doba trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény.

Výše nemocenského za kalendářní den činí
a) 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání DPN nebo K,
b) 66 % denního vyměřovacího základu od 31. do 60. kalendářního dne trvání DPN nebo K,
c) 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání DPN nebo K,
d) 100 % denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání DPN nebo K, pokud byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel ve veřejném zájmu na provádění záchranných nebo likvidačních prací při požáru, ekologické nebo průmyslové havárii, při povodni, vichřici nebo vyšším stupni větrné pohromy nebo při jiných mimořádných událostech jako člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním střediskem Hasičského záchranného sboru České republiky.

Externí odkazy:
Zákon č. 187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění, - §§ 23 - 31
mpsv.cz - Nemocenské pojištění

Navštivte také:
Diskuze o sociálních dávkách
Peněžitá pomoc v mateřství
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství