Invalidní důchod + invalidita prvního, druhého, třetího stupně


Od 1.1.2010 se částečný invalidní důchod a plný invalitní důchod slučuje do "jednoho" invalidního důchodu, který je blíže upraven v § 38 až § 42, zák .č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se:
a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod, popřípadě nedosáhl-li důchodového věku, nebo
b) invalidním následkem pracovního úrazu.

Účastník důchodového pojištění je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

Nově (od 1. ledna 2010) se invalidita rozčleňuje do 3 stupňů - invalidita prvního, druhého a třetího stupně:
1) invalidita prvního stupně - při poklesu pracovní schopnosti pojištěnce nejméně o 35 % a nejvíce o 49 %,
2) invalidita druhého stupně - při poklesu pracovní schopnosti pojištěnce nejméně o 50 % a nejvíce o 69 %,
3) invalidita třetího stupně - při poklesu pracovní schopnosti pojištěnce nejméně o 70 %.

Přičemž pracovní schopností se dle § 39 odst. 3 citovaného zákona rozumí schopnost vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s ohledem k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem.
Poklesem pracovní schopnosti se pak tedy analogicky rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem tohoto stavu.

Při určení poklesu pracovní schopnosti se dále bere v úvahu:
a) zda jde o zdravotní postižení ovlivňující pracovní schopnost trvale,
b) jedná-li se o stabilizovaný zdravotní stav,
c) zda a jakým způsobem je pojištěnec na toto své zdravotní postižení adaptován,
d) schopnost případné rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti,
e) v případě invalidity prvního a druhého stupně schopnost využití zachované pracovní schopnosti,
f) v případě invalidity třetího stupně schopnost výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

Výše základní výměry invalidního důchodu činí 680 Kč měsíčně.
Výše procentní výměry činí u:
a) invalidity prvního stupně 0,5 % výpočtového základu měsíčně,
b) invalidity druhého stupně 0,75 % výpočtového základu měsíčně,
c) invalidity třetého stupně 1,5 % výpočtového základu měsíčně.

Externí odkazy:
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - §§ 38 - 42
mpsv.cz - Důchodové pojištění

Navštivte také:
Diskuze o sociálních dávkách
Starobní důchod
Vdovský a vdovecký důchod
Sirotčí důchod